POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator danych qualitytopshop.com Voleadbia SRL – Str. Quinta Gualdaria 47893 San Marino SM48231 Adres e-mail właściciela: contatti@qualitytopshop.com
Rodzaje gromadzonych danych Wśród danych osobowych gromadzonych przez qualitytopshop.com, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: pliki cookie, dane o użytkowaniu, wiadomości e-mail i różne rodzaje danych. Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych. Dane Osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z qualitytopshop.com. O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez Qualitytopshop.com są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez Qualitytopshop.com może okazać się niemożliwe. W przypadkach, gdy Qualitytopshop.com wskaże niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie. Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które Dane są obowiązkowe, zachęcamy do skontaktowania się z Właścicielem. Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzenia – przez Qualitytopshop.com lub właścicieli usług stron trzecich, z których korzysta Qualitytopshop.com, chyba że określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, a także dodatkowe do celów opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookies, jeśli jest dostępna. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem qualitytopshop.com i gwarantuje, że ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich. Sposób i miejsce przetwarzania zbieranych danych Metody leczenia Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, inne strony zaangażowane w organizację Qualitytopshop.com (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi) mogą mieć dostępu do Danych, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacji) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Podmioty Przetwarzające Dane przez Administratora Danych. Aktualną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych. Podstawa prawna przetwarzania Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”) wobec takiego traktowania. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest regulowane przez ustawodawstwo europejskie dotyczące ochrony Danych Osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania działań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.
Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdorazowego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawa przewidzianego umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Miejsce Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Właścicielem. Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. Aby uzyskać dalsze informacje na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotpodstawa prawna przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także odnośnie środków bezpieczeństwa przyjętych przez Administratora Danych w celu ochrony dane. Użytkownik może sprawdzić, czy jedno z opisanych właśnie transferów ma miejsce, zapoznając się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych lub zwrócić się o informacje do Administratora Danych, kontaktując się z nim na dane wskazane na początku. Okres przechowywania Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do celów, dla których zostały zebrane. Dlatego:
 • Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
 • Dane osobowe zebrane w celach wynikających z uzasadnionego interesu Właściciela będą przechowywane do czasu zaspokojenia takiego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu realizowanego przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej, do czasu cofnięcia tej zgody. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu władzy. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego terminu nie można już skorzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia danych. Cel przetwarzania zbieranych danych Dane Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Statystyki, Reklama, Kontakt z Użytkownikiem, Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mail, Remarketing i behawioralne targetowanie, Mapowanie ciepła i nagrywanie sesji, Infrastruktura hostingowa i backendowa, Testowanie wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B), Transfer danych poza UE i Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych. Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz danych osobowych konkretnie istotnych dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu. Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:
 • Skontaktuj się z użytkownikiem
Lista mailingowa lub biuletyn (qualitytopshop.com) Rejestrując się na liście mailingowej lub w newsletterze, adres e-mail Użytkownika zostaje automatycznie dodany do listy kontaktów, na którą mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne, dotyczące qualitytopshop.com. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji na stronie Qualitytopshop.com lub po dokonaniu zakupu. Gromadzone dane osobowe: e-mail.
 • Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mail
Usługa tego typu umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mailowych, telefonicznych lub każdego innego typu, służących do komunikacji z Użytkownikiem. Usługi te mogą umożliwiać także zbieranie danych dotyczących daty i godziny przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, jak np. informacje o kliknięciach w linki zawarte w wiadomościach.
 • Mapa ciepła i nagrywanie sesji
Usługi mapowania cieplnego służą do identyfikacji, które obszary strony podlegają ruchowi kursora lub kliknięciom myszy, aby wykryć, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem. Usługi te pozwalają monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą śledzeniu zachowania Użytkownika. Niektóre z tych usług mogą rejestrować Twoje sesje i udostępniać je do późniejszego przeglądania. Mapy ciepła Hotjar i amp; Nagrania (Hotjar Ltd.) Hotjar to usługa mapowania ciepła i nagrywania sesji świadczona przez Hotjar Ltd. Hotjar uwzględnia ogólne nagłówki „Do Not Track”. Oznacza to, że przeglądarka może nakazać skryptowi, aby nie zbierał żadnych danych użytkownika. Jest to ustawienie dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Więcej Informacji o rezygnacji z Hotjar znajdziesz tutaj. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, dane o użytkowaniu i różne typy danych określone w polityce prywatności usługi. Miejsce traktatuament: Malta – Polityka prywatności – Opcja Wyjście.
 • Infrastruktura hostingowa i backendowa
Usługa tego typu pełni funkcję hostingu danych i plików, które umożliwiają funkcjonowanie Qualitytopshop.com, umożliwiają jej dystrybucję oraz zapewniają gotową infrastrukturę do realizacji określonych funkcji Qualitytopshop.com. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe. Cyfrowy Ocean Digital Ocean to usługa hostingowa i backendowa świadczona przez DigitalOcean LLC Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.
 • Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi
Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron Qualitytopshop.com. Interakcje i informacje pozyskiwane przez Qualitytopshop.com w każdym przypadku podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana. Przycisk „Lubię to” na Facebooku i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.) Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, świadczone przez firmę Facebook, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności. Przycisk Tweet na Twitterze i widżety społecznościowe (Twitter) Przycisk Tweetnij i widżety społecznościowe Twittera to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter, świadczone przez firmę Twitter Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności. Przycisk +1 Google+ i widżety społecznościowe (Google Inc.) Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi interakcji z siecią społecznościową Google+ świadczone przez firmę Google Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności. Przycisk i widżety społecznościowe Linkedin (LinkedIn Corporation) Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi interakcji z siecią społecznościową LinkedIn świadczone przez firmę LinkedIn Corporation. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.
 • Reklama
Usługa tego typu pozwala na wykorzystanie Danych Użytkownika w celach komunikacji handlowej w różnych formach reklamowych, np. banerach, także w związku z zainteresowaniami Użytkownika. Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki stosowania podano poniżej. Niektóre z serwisów wskazanych poniżej mogą wykorzystywać pliki Cookies w celu identyfikacji Użytkownika lub stosować technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika, wykrywane także poza serwisem Qualitytopshop.com. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sugerujemy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych usług. Google AdSense (Google) Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez firmę Google Inc. Usługa ta wykorzystuje plik cookie „Doubleclick”, który śledzi korzystanie ze strony Qualitytopshop.com i zachowanie Użytkownika w związku z oferowanymi reklamami, produktami i usługami. Użytkownik może w każdej chwili zdecydować, że nie będzie używać pliku cookie Doubleclick, dezaktywując go: google.com/settings/ads /onweb /rezygnacja. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Zrezygnuj. Bezpośredni marketing e-mailowy (DEM) (jakośćtopshop.com) Qualitytopshop.com wykorzystuje Dane Użytkownika w celu przesyłania propozycji o charakterze komercyjnym, związanych z usługami i produktami dostarczanymi przez osoby trzecie lub niezwiązanymi z produktem lub usługą dostarczaną przez Qualitytopshop.com. Gromadzone dane osobowe: e-mail.
 • Remarketing i kierowanie behawioralne
Ten rodzaj usług umożliwia stronie Qualitytopshop.com i jej partnerom comunikalne, optymalizują i wyświetlają reklamy w oparciu o wcześniejsze korzystanie przez Użytkownika z Qualitytopshop.com. Działanie to odbywa się poprzez śledzenie Danych użytkowania i wykorzystanie plików cookie, informacji przekazywanych partnerom, z którymi powiązana jest działalność remarketingowa i targetowanie behawioralne. Oprócz możliwości rezygnacji oferowanych przez usługi wymienione poniżej, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookie związanych z usługą strony trzeciej, odwiedzając stronę Strona rezygnacji z Network Advertising Initiative. Remarketing AdWords (Google Inc.) AdWords Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy działalność Qualitytopshop.com z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Zrezygnuj. Remarketing na Facebooku (Facebook, Inc.) Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez firmę Facebook, Inc., która łączy działalność Qualitytopshop.com z siecią reklamową Facebook. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Zrezygnuj. Niestandardowi odbiorcy na Facebooku (Facebook, Inc.) Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez firmę Facebook, Inc., która łączy działalność Qualitytopshop.com z siecią reklamową Facebook. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i poczta e-mail. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Zrezygnuj. Rozszerzenie odbiorców Google Ad Manager (Google Inc.) Rozszerzenie odbiorców Google Ad Manager to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która śledzi osoby odwiedzające stronę Qualitytopshop.com i umożliwia wybranym partnerom reklamowym wyświetlanie im spersonalizowanych reklam w Internecie. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Zrezygnuj. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności. Remarketing na Twitterze (Twitter, Inc.) Twitter Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Twitter, Inc., która łączy działalność Qualitytopshop.com z siecią reklamową Twitter. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności –  Zrezygnuj. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności. Retargeting witryny LinkedIn (LinkedIn Corporation) LinkedIn Website Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy działalność Qualitytopshop.com z siecią reklamową LinkedIn. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Zrezygnuj.
 • Statystyki
Usługi zawarte w tym dziale pozwalają Administratorowi monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą śledzeniu zachowania Użytkownika. Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu śledzenia i sprawdzania sposobu korzystania z qualitytopshop.com, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google. Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Zrezygnuj. Śledzenie konwersji reklam na Facebooku (Facebook, Inc.) Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa statystyczna świadczona przez firmę Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebook z działaniami wykonywanymi w ramach Qualitytopshop.com. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności. Śledzenie konwersji Google Ads (Google Inc.) Śledzenie konwersji Google Ads to usługa standardowastatystyki dostarczane przez Google Inc., które łączą dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi w ramach Qualitytopshop.com. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności. Śledzenie konwersji reklam na Twitterze (Twitter, Inc.) Śledzenie konwersji Twitter Ads to usługa statystyczna świadczona przez Twitter, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Twittera z działaniami wykonywanymi w ramach Qualitytopshop.com. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności. Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Corporation) Śledzenie konwersji LinkedIn to usługa statystyczna świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami wykonywanymi w ramach Qualitytopshop.com. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.
 • Testowanie wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B)
Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi danych śledzić i analizować reakcję Użytkownika pod względem ruchu lub zachowania, w związku ze zmianami w strukturze, tekście lub jakimkolwiek innym elemencie Qualitytopshop.com. Optymalizator witryny Google (Google Inc.) Optymalizator witryny Google to usługa testów A/B świadczona przez firmę Google Inc. („Google”). Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.
 • Przekazywanie danych poza UE
Administrator Danych może przekazywać Dane Osobowe zebrane na terenie UE do państw trzecich (tj. wszystkich krajów niebędących częścią UE) wyłącznie zgodnie z określoną podstawą prawną. W związku z tym takie Przekazywanie Danych odbywa się w oparciu o jedną z podstaw prawnych opisanych poniżej. Użytkownik może zwrócić się do Właściciela o informację dotyczącą obowiązującej podstawy prawnej, mającej konkretne zastosowanie do każdej indywidualnej usługi. Przekazywanie do krajów trzecich na podstawie zgody (qualitytopshop.com) Jeżeli taka jest podstawa prawna, przekazanie Danych Osobowych z UE do krajów trzecich następuje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę po uprzednim poinformowaniu go o ryzyku wynikającym z braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i przyjętych odpowiednich gwarancji. W takich przypadkach Właściciel informuje Użytkowników i zbiera ich zgodę za pośrednictwem Qualitytopshop.com. Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych.
 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych
Usługa tego typu umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron Qualitytopshop.com i interakcję z nimi. Jeżeli zainstalowana jest usługa tego typu, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają, będzie ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana. Czcionki Google (Google Inc.) Google Fonts to usługa wizualizacji stylu znaków zarządzana przez firmę Google Inc., która umożliwia firmie Qualitytopshop.com integrowanie takich treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności. Widżet wideo YouTube (Google Inc.) YouTube to usługa przeglądania treści wideo zarządzana przez firmę Google Inc., która umożliwia firmie Qualitytopshop.com integrowanie takich treści ze swoimi stronami. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności. Dalsze informacje na temat danych osobowych
 • Analiza danych użytkownika i przewidywania („profilowanie”)
Właściciel może przetwarzać dane dotyczące użytkowania zebrane za pośrednictwem qualitytopshop.com w celu tworzenia lub aktualizowania profili użytkowników. Ten rodzaj przetwarzania umożliwia Właścicielowi ocenę wyborów, preferencji i zachowań Użytkownika w celach określonych w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu. Profile użytkowników można także tworzyć dzięki szautomatyzowane narzędzia, takie jak algorytmy, które mogą być również oferowane przez strony trzecie. Aby uzyskać dalsze informacje na temat czynności profilowania, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami tego dokumentu. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego profilowania. Aby dowiedzieć się więcej o prawach Użytkownika i sposobie ich realizacji, Użytkownik może zapoznać się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą praw Użytkownika.
 • Zautomatyzowane procesy decyzyjne
W przypadku, gdy decyzja mogąca wywołać dla Użytkownika skutki prawne lub w podobnie istotny sposób na niego wpłynąć, podejmowana jest wyłącznie za pomocą narzędzi technologicznych i bez ingerencji człowieka, następuje zautomatyzowany proces decyzyjny. W celach opisanych w niniejszym dokumencie Qualitytopshop.com może wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika do podejmowania decyzji w oparciu całkowicie lub częściowo o zautomatyzowane procesy. Qualitytopshop.com wykorzystuje zautomatyzowane procesy decyzyjne w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem lub, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, za uprzednią zgodą wyrażoną przez Użytkownika. Zautomatyzowane decyzje zależą od narzędzi technologicznych dostarczonych przez Właściciela lub strony trzecie i generalnie opierają się na algorytmach odpowiadających wcześniej zdefiniowanym kryteriom. Logika stojąca za zautomatyzowanymi procesami decyzyjnymi ma na celu:
  • umożliwiają lub usprawniają podejmowanie decyzji;
  • zapewniają Użytkownikom uczciwe i bezstronne traktowanie;
  • zmniejszać potencjalne szkody wynikające z błędu ludzkiego, uprzedzeń osobistych lub innych podobnych okoliczności, które mogą prowadzić do dyskryminacji lub braku równowagi w traktowaniu jednostek;
  • zmniejszają ryzyko niewykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z umowy.
Aby uzyskać dalsze informacje na temat celów, usług stron trzecich oraz specyficznej logiki zautomatyzowanych procesów decyzyjnych przyjętych przez Qualitytopshop.com, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu. Skutki zautomatyzowanego podejmowania decyzji i przysługujące im uprawnienia Użytkowników Użytkownikom podlegającym tego rodzaju przetwarzaniu przysługuje określone uprawnienia, których celem jest zapobieganie lub ograniczanie potencjalnych skutków zautomatyzowanych procesów decyzyjnych. W szczególności Użytkownikom przysługuje prawo do:
  • otrzymać wyjaśnienie każdej decyzji podjętej w wyniku zautomatyzowanego procesu decyzyjnego oraz wyrazić opinię w tym zakresie;
  • zaskarżyć tę decyzję, prosząc Administratora danych o jej ponowne rozpatrzenie lub podjęcie nowej decyzji na innej podstawie;
  • żądać i uzyskać interwencję człowieka w przetwarzaniu od Właściciela. Aby uzyskać dalsze informacje na temat praw Użytkownika i ich wykonywania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją tego dokumentu dotyczącą praw Użytkownika.
Prawa użytkownika Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych, gdy następuje ono na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji.
 • dostęp do swoich Danych. Użytkownik ma prawo uzyskać informacje na temat Danych przetwarzanych przez Właściciela, na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz otrzymać kopię przetwarzanych Danych.
 • weryfikuj i żądaj sprostowania. Użytkownik może sprawdzić poprawność swoich Danych oraz zażądać ich aktualizacji lub poprawienia.
 • uzyskać ograniczenie przetwarzania. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu innych niż ich konserwacja.
 • uzyskania usunięcia swoich Danych Osobowych. W określonych warunkach Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
 • otrzymania swoich Danych lub przekazania ich innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, uzyskać przenieść bez przeszkód na innego właściciela. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane są znanenie są przetwarzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanych, a przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest stroną lub na środkach umownych z nią związanych.
 • złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych lub podjąć kroki prawne.
Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Przypominamy Użytkownikom, że jeżeli ich Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu. Jak skorzystać ze swoich praw Aby skorzystać z praw przysługujących Użytkownikowi, Użytkownik może skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora w możliwie najkrótszym czasie, w każdym razie w terminie jednego miesiąca. Polityka Cookie Qualitytopshop.com korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie. Dowiedz się więcej o zabiegu Obrona w sądzie Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do jego ewentualnego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z Qualitytopshop.com lub powiązanych Usług. Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej. Szczegółowe informacje Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Qualitytopshop.com może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych. Dzienniki systemowe i konserwacja Na potrzeby związane z obsługą i konserwacją, Qualitytopshop.com oraz wszelkie usługi podmiotów trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą zawierać również Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika. Informacje nie zawarte w niniejszej polityce Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w każdej chwili od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych. Odpowiedź na żądania „Nie śledź”. Qualitytopshop.com nie obsługuje żądań „Nie śledź”. Aby dowiedzieć się, czy obsługują je jakiekolwiek wykorzystywane usługi stron trzecich, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności. Zmiany w niniejszej polityce prywatności Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez poinformowanie Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, na stronie Qualitytopshop.com oraz, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z dane kontaktowe posiadane przez Właściciela. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole. Jeżeli zmiany mają wpływ na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest zgoda, Właściciel ponownie pobierze zgodę Użytkownika, jeśli zajdzie taka potrzeba. Definicje i odniesienia prawne Dane osobowe (lub dane) Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane dotyczące użytkowania Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem Qualitytopshop.com (również przez aplikacje innych firm zintegrowane z Qualitytopshop.com), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z Qualitytopshop.com, adresy w URI ( Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.) kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy podróży w ramach Zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności stroni konsultowane parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika. Użytkownik Osoba korzystająca z qualitytopshop.com, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną. Zainteresowany Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe. Administrator danych (lub menedżer) Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Administrator danych (lub administrator danych) Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z qualitytopshop.com . Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem qualitytopshop.com. Qualitytopshop.com (lub ta aplikacja) Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników. Praca Usługa świadczona przez Qualitytopshop.com zgodnie z definicją w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) w tej witrynie/aplikacji. Unia Europejska (lub UE) O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ciasteczka Niewielka porcja danych przechowywana na urządzeniu Użytkownika. Polityka Cookie Przeglądanie strony internetowej Qualitytopshop.com (zwanej dalej także „stroną”) wiąże się z przesyłaniem do urządzenia użytkownika plików cookies i podobnych narzędzi. Dlatego zgodnie z przepisami art. 13 i 122 Dekretu Ustawodawczego 196/2003 („kodeks prywatności”), a także zgodnie z postanowieniami Postanowienia Ogólnego Gwaranta Prywatności z dnia 8 maja 2014 r., Qualitytopshop.com, administrator danych, (oznaczony jako „Administrator danych „lub „QualitaMia”), udostępnia użytkownikom informacje dotyczące używanych plików cookies lub podobnych systemów lub których instalacja jest dozwolona. Co to są pliki cookie Pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego terminala (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn przy kolejnej wizycie tego samego użytkownika. Dzielą się one na techniczne pliki cookie (wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania komunikatu za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dla dostawcy wyraźnie żądanej usługi społeczeństwa informacyjnego) lub profilujące pliki cookie (mające na celu tworzenie profili odnoszących się do użytkownika i wykorzystywane w celu przesyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażanymi przez użytkownika podczas nawigacji). Podczas nawigacji użytkownik może także otrzymywać na swoje urządzenie pliki cookies, które są wysyłane z różnych stron lub serwerów internetowych (tzw. pliki cookies „stron trzecich”), ustawiane bezpośrednio przez zarządzających tymi stronami internetowymi i wykorzystywane w celach i zgodnie z metodami przez nich określone. Jakie są podobne narzędzia, w przypadku których obowiązują te same zasady, co w przypadku plików cookie Przepisy dotyczące stosowania plików cookies dotyczą także innych podobnych narzędzi. Są to narzędzia (takie jak piksele, sygnalizatory WWW, robaki internetowe, przezroczyste pliki GIF lub inne), które umożliwiają identyfikację użytkownika lub terminala i dlatego zostały objęte zakresem postanowienia Gwaranta Prywatności z dnia 8 maja 2014 r. . Rodzaje plików cookie używanych przez tę witrynę Witryna wykorzystuje techniczne pliki cookie, a także analityczne pliki cookie stron trzecich i pliki cookie do profilowania stron trzecich oraz podobne narzędzia. Techniczne pliki cookie Strona wykorzystuje techniczne pliki cookies, w związku z którymi zgodnie z art. 122 Kodeksu Prywatności oraz Postanowienia Gwaranta z dnia 8 maja 2014 roku nie jest wymagana zgoda zainteresowanego. Dokładniej, witryna wykorzystuje następujące techniczne pliki cookies: NAZWA COOKIE WAŻNOŚĆ PHPSESSID Pod koniec sesji przeglądania Icl_current_language (do przechowywania wybranego języka) Pod koniec sesji przeglądania wordpress_logged_in_(do przechowywania danych dostępu do zastrzeżonego obszaru) Pod koniec sesji przeglądania wordpress_test_cookie (WordPress ustawia ten plik cookie, gdy logujesz się ze strony logowania. Plik cookie służy do sprawdzania, czy Twoja przeglądarka internetowa jest ustawiona tak, aby zezwalała lub odrzucała pliki cookie.) Pod koniec sesji przeglądania wordpress_xxxxx (WordPress wykorzystuje te pliki cookie i do przechowywania szczegółów uwierzytelniania) Pod koniec sesji przeglądania wp-ustawienia-1 (WordPress używa tego pliku cookie w celu dostosowania wyświetlania interfejsu administracyjnego i ewentualnie także głównego interfejsu witryny.) 1 rok wp-settings-time-1 (WordPress używa tego pliku cookie w celu dostosowania wyświetlania interfejsu administracyjnego i ewentualnie także głównego interfejsu witryny.) 1 rok w3tc_referrer(dla prawidłowego funkcjonowania platformy) Kończy się po zamknięciu przeglądarki bp-activity-najstarsza strona Pod koniec sesji przeglądania woocommerce_recently_viewed(Służy do tworzenia statystyk ostatnio odwiedzanych obiektów e-commerce) Pod koniec sesji przeglądania woocommerce_items_in_cart (zawiera unikalny kod dla każdego użytkownika, dzięki czemu możliwe jest pobranie informacji o koszyku z bazy danych utworzonej dla każdego użytkownika. W tym pliku cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe) Pod koniec sesji przeglądania woocommerce_cart_hash (zawiera unikalny kod dla każdego użytkownika, dzięki czemu możliwe jest pobranie informacji o koszyku z bazy danych utworzonej dla każdego użytkownika. W tym pliku cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe) Pod koniec sesji przeglądania wp_woocommerce_session (zawiera informacje o całym koszyku i pomaga systemowi e-commerce wiedzieć, kiedy zmieniają się informacje w koszyku. W tym pliku cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe) Jeden dzień cookie_notice_accepted (zapobiega ponownemu pojawieniu się krótkich informacji zawartych w banerze w przypadku połączeń dokonanych w terminie) 2 lata cookieaccepted (zapobiega ponownemu pojawieniu się krótkich informacji zawartych w banerze w przypadku połączeń dokonanych w wyznaczonym terminie) 2 lata Pliki cookie stron trzecich Za pośrednictwem witryny instalowane są niektóre nietechniczne pliki cookie stron trzecich, które są aktywowane poprzez kliknięcie przycisku „OK” wewnątrz banera wyświetlanego użytkownikowi podczas uzyskiwania dostępu do witryny lub podczas dalszego przewijania. Poszczególne pliki cookie stron trzecich są szczegółowo raportowane, a także linki, za pośrednictwem których użytkownik może uzyskać więcej informacji i poprosić o dezaktywację plików cookie. Google Analytics Strona korzysta z Google Analytics w celach analitycznych. Jest to usługa analizy sieci świadczona przez Google, która wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy statystycznej dotyczącej korzystania z odwiedzanej witryny; Należy również zaznaczyć, że oprócz plików cookies Google wykorzystuje również znacznik pikselowy (http:/ /www.google.it/intl/it/policies/privacy/key-terms/). Dane wygenerowane przez Google Analytics są przechowywane przez Google zgodnie z informacjami dostępnymi tutaj https://developers .google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google, prosimy odwiedzić stronę internetową http://www.google.com / intl/en/analytics/privacyoverview.html Pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  istnieje dodatek do przeglądarki umożliwiający dezaktywację Google Analytics. Usługi remarketingowe Google Strona korzysta z usług remarketingowych oferowanych przez firmę Google Inc., które polegają na instalacji plików cookies i pikseli służących do oferowania reklam bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Narzędzia te wykorzystywane są przez właściciela serwisu do działań remarketingowych. Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google i dezaktywacją, skorzystaj z następujących linków: http:/ /www .google.com/intl/it_it/policies/technologies/ads/- https://www.google. to/reklamy/preferencje – Remarketing na Facebooku Strona wykorzystuje Facebook Remarketing do działań remarketingowych. Jest to usługa oferowana przez firmę Facebook Inc., która polega na instalacji plików cookies i pikseli służących do oferowania reklam bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Narzędzia te wykorzystywane są przez właściciela serwisu do działań remarketingowych. Dla dorosłych informacji, w tym na temat dezaktywacji tych plików cookie, zalecamy skorzystanie z poniższego linku https://www.facebook.com/help/cookies< /a> Instalacja plików cookie Z wyjątkiem technicznych plików cookies, instalacja innych plików cookies i podobnych narzędzi pozostawiana jest woli użytkownika, który po zapoznaniu się z krótką informacją zawartą w odpowiednim banerze decyduje się na autoryzację ich instalacji poprzez kliknięcie przycisku „OK” . ” lub kontynuując przewijanie. Wyłączanie plików cookie Bez uszczerbku dla powyższych postanowień dotyczących technicznych plików cookie niezbędnych do nawigacji, użytkownik może usunąć inne pliki cookie za pomocą funkcji wskazanych w tej informacji, w części, w której wymienione są używane pliki cookie lub bezpośrednio za pośrednictwem swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że każda przeglądarka ma inne procedury zarządzania ustawieniami. Konkretne instrukcje można uzyskać, klikając poniższe łącza. Eksplorator Microsoft Windows Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari W odniesieniu do użytkowników przeglądających za pomocą urządzeń mobilnych określa się, że konfiguracje systemu wykluczające przechowywanie plików cookies lub ich usuwanie różnią się w zależności od marki i/lub modelu używanego urządzenia, w związku z czym konieczne jest zapoznanie się z instrukcjami dostarczonymi przez producent . Aby uzyskać informacje na temat plików cookie przechowywanych na Twoim urządzeniu końcowym i indywidualnie je dezaktywować, skorzystaj z linku: http://www .youronlinechoices.com /en/twoje-wybory. Prawa zainteresowanej strony Zainteresowany może w każdej chwili i bez formalności dochodzić praw, o których mowa w art., kontaktując się z administratorem danych, w tym wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@qualitytopshop.com. 7 dekretu legislacyjnego z 30 czerwca 2003 n. 196, który został dosłownie przytoczony poniżej. Art. 7 Dekret legislacyjny 196/2003
 1. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych jej dotyczących, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazanie w zrozumiałej formie.
 2. Zainteresowany ma prawo uzyskać wskazanie:
 3. a) pochodzenie danych osobowych;
 4. b) cele i sposoby przetwarzania;
 5. c) logiki stosowanej w przypadku przetwarzania realizowanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
 6. d) dane identyfikacyjne właściciela, menedżerów i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;
 7. e) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, menedżerowie lub agenci.
 8. Zainteresowany ma prawo uzyskać:
 9. a) aktualizacja, sprostowanie lub, w razie potrzeby, integracja danych;
 10. b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym także tych, których zachowanie nie jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetwarzane;
 11. c) zaświadczenie, że o czynnościach, o których mowa w lit. a) i b), poinformowano, także co do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym spełnienie to okazuje się niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób oczywisty nieproporcjonalnych do chronionego prawa.
 12. Zainteresowany ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części:
 13. a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;
 14. b) na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej albo w celu przeprowadzania badań rynku lub komunikacji handlowej.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie polityki prywatności. Referencje prawne Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opracowana na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679. O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie qualitytopshop.com.

Bezpieczny zakup.

Płatność, gdy dotrze do domu.

Informacje korporacyjne

Obsługa klienta

[ENG] Every data collected in this page won’t be used by Facebook and without marketing intent. We will use your data only to track an order for Cash On Delivery System.

[PL] Wszystkie dane zebrane na tej stronie nie będą wykorzystywane przez Facebook i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu śledzenia zamówienia w systemie płatności za pobraniem.

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook, Inc

Copyright 2021. All Rights Reserved